Tin Tin Puulei

Host of Tin Tin Teaches, Tin Tin grew up on Kauai and is also a concrete mason.

Below are many of Tin Tin's projects.